Заборонений

Заборонений

No synopsis yet for this movie, please check back later

TitleЗаборонений
Release DateSeptember 5th, 2019
GenresHistory, Drama
DirectorRoman Brovko
WritersSerhii Dziuba, Artemii Kirsanov
Production CountryUkraine
Dmytro Yaroshenko
Dmytro Yaroshenko
Василь Стус
Vitaly Saliy
Vitaly Saliy
Кузнецов
Yevheniia Hladii
Yevheniia Hladii
Віра
Denis Rodnyanskiy
Denis Rodnyanskiy
Василь Шиманський
Птах душі
Стус
September 5th, 2019